بوستر پمپ آبپمپ آببوستر پمپبوستر پمپ آبرسانیبوستر پمپ

بوستر پمپ آتشنشانی

بوستر پمپ آتشنشانی  در سیستمهای اسپرینکلر، شبکه شیلنگهای آتش نشانی، سیستمهای مه پاش (Water Mist) و سیستمهای فوم استفاده می شود. باستثناء پمپهای جوکی که برای جلوگیری از روشن شدن پمپ اصلی جهت جبران فشارهای کوچک در سیستم نصب می گردند، سایر پمپها باید فهرست شده باشند. از اواسط قرن بیستم میلادی ،بوستر پمپ آتشنشانی  گریز از مرکز یا سانتریفیوژ در سیستمهای اطفاء حریق مورد استفاده قرار گرفته اند. استفاده از این تجهیزات به مرور زمان و بنا بر دلایل و اتفاقات زیر روز به روز  بیشتر شد:
 

  •      تقاضا برای نصب سیستمهای اسپرینکلر بطور روزافزون افزایش یافت.
  •      در سال 1990،NFPAحداقل فشار مورد نیاز کلاس Iشبکه های آب شیلنگهای آتشنشانی از 65 psiبه 100 psiافزایش داد، در اغلب موارد شبکه های آب شهری قابلیت تأمین فشار آب 65 psiرا داشتند

               اما تأمین فشار 100 psiنیاز مند نصب پمپ می باشد.

  •      افزایش بکار گیری اسپرینکلرهای ESFRکه برای رسیدن به حداقل فشار کار مورد نیاز این نوع اسپرینکلرها نصب پمپ برروی سیستم ضروریست.
  •      نصب سیستمهای اسپرینکلر در ساختمانهای دور از شهر که منابع آب شهری در آنجا وجود ندارند.


  وظیفه بوستر پمپ آتشنشانی چیست؟

  بوستر پمپ آتشنشانی  فشار آب ورودی را مقدار مشخصی افزایش می دهند اما نمی تواند تغییری بر روی دبی ورودی بوجود آورد .اگر پس از انجام آزمایشهای نظیر آزمایش پیتو مشخص شود دبی و فشار آب شهری کمتر از  دبی   مورد نیاز سیستم می باشد استفاده از پمپ به تنهایی کمکی نخواهد کرد (در این حالت باید از منابع کمکی مانند مخازن آب استفاده گردد)،  اما اگر شبکه آب شهری حداقل دبی مورد نیاز سیستم را تأمین نماید می توان از پمپ برای بالا بردن فشار تا مقدار مورد نیاز سیستم استفاده نمود.  برای روشن شدن موضوع به نمودار 1 توجه کنیدکه در آن نتایج آنالیز منبع آب شهری نمایش داده شده است. این منبع فشار استاتیکی 75 psiو فشار باقیمانده (Residual)برابر با 25 psiرا در دبی  800gpm  تأمین  می کند. اگر منحنی را ادامه دهیم محور افقی را در نقطه 989 gpmقطع می نماید.

پمپهای گریز از مرکز(Centrifugal Pumps):

با توجه به اینکه اکثر بوستر پمپ آتشنشانی بکاربرده شده در سیستمهای اطفاء حریق آبی از نوع گریز از مرکز می باشند توضیحاتی درخصوص این نوع پمپها ارائه می گردد.   پمپهای گریز از مر کز یا سانتریفیوژ از نیروی گریز از مرکز برای بالا بردن انرژی قطرات آب استفاده می کنند. در حالت کلی نیروی گریز از مرکز بترتیب زیر عمل می کند:

انرژی قطره ای که بر روی مرکز صفحه دوار قرار می گیرد بواسطه چرخش صفحه بالا می رود. هنگامیکه انرژی افزایش یابد، قطره به سمت خارج صفحه حرکت می کند. هنگامیکه قطره به انتهای صفحه دوار برسد و مانعی در مسیر آن وجود نداشته باشد، قطره به سمت خارج پرتاب می شود. سرعت قطره در لحظه جدا شدن از صفحه متناسب با انرژی است که قطره در حین تماس با صفحه بدست آورده است.

اگر مانعی در انتهای صفحه دوار وجود داشته باشد، انرژی قطره به صورت انرژی پتانسیل ذخیره می شود. وقتی مانع برداشته شود انرژی ذخیره شده به انرژی جنبشی تبدیل می گردد.
 در پمپهای گریز از مرکز، قطرات آب در بین دو صفحه دوار یا Shroudقرار می گیرند. این دو صفحه دوارImpeller  را تشکیل می دهندکه بر روی محور یا Shaft قرار می گیرد . این محور حرکت دورانی موتور را به Impeller منتقل کرده و باعث گردش آن می شود. از فضای دور محور، چشمی یا  Eye آب به درون Impellerوارد شده و انرژی آن با متناسب با سرعت گردش افزایش می یابد. هنگامیکه قطرات تحت تأثیر نیروی گریز از مرکز به انتهای Impellerرسیدند محفظه ای بنام Casingمانع خارج شدن قطرات و تبدیل انژی ذخیره شده در قطره به انرژی جنبشی می شود. درحقیقت Casing  باعث ذخیره شدن انرژی قطرات تا جریان آب  هنگام عبور از شبکه لوله کشی و خارج شدن از اسپرینکلر ، شیلنگ آتش نشانی،... انرژی کافی را برای عبور از تل آتش داشته باشد.
مقدار انرژی ذخیره شده متناسب با سرعت گردش Impeller  و مقدار تماس بین آب با Shroudبوده واگر تماس کافی وجود نداشته باشد، انرژی قطرات مقدار محدودی افزایش می یابند. با افزودن پره یا  Vaneبین دو Shroud و افزایش سطح تماس با آب ، بازده پمپ به طرز چشمگیری افزایش می یابد.
یکی از مهمترین اجزاء پمپ، Casingمی باشد که درو تا دور Impellerرا پوشانده ، مانع خروج  آب و از دست رفتن انرژی ذخیره شده در قطرات آب می شود. اگر Casingوجود نداشت قطرات آب بجای اینکه به سیستم لوله کشی هدایت شوند،پس از خروج از Impellerبه اطراف  اسپری می شدند. محل ورود محور گرداننده(Shaft)به Casingباید بدقت آببندی شود تا از نشت آب و از دست رفتن انرژی جلوگیری شود. موادی که برای آببندی به کار برده می شوند اصطلاحاً Packing  نامیده می شوند.

    Single Suction: آب از یک طرف به Impellerوارد می شود. وقتی دبی مورد نیاز سیستم کم باشد از این نوع پمپ استفاده می گردد.
    Double Suction: آب به دو قسمت مساوی تقسیم شده و هر قسمت از یک طرف وارد Impeller  می شود. در سیستمهایی که دبی زیادی مورد نیاز است این نوع کاربرد بیشتری دارد.

اگر محور (Shaft)در صفحه افقی وارد Impeller  شود، اصطلاحاً پمپ را افقی(Horizontal Pump)و اگر از صفحه عمودی وارد شود پمپ را عمودی (Vertical Pump)می نامیم.  پمپهای Spilt Case به پمپهایی اطلاق می شود که  Casingآنها از دو قسمت بالایی و پایینی تشکیل شده و به یکدیگر پیچ ومهره شده اند. مزیت این نوع پمپها جدا شدن آسان نیمه بالایی و دسترسی به Packing  و Impellerبدون نیاز به دستکاری محور می باشد. اگر محور پمپ افقی و  Casingاز نوع دوتکه باشد، پمپ Horizontal Split Case  نامیده شده و این نوع بدلیل امکان تعمیرات آسان و تنوع سایز، پرکاربرد ترین پمپ در اطفاء حریق می باشد. در اکثر موارد ، پمپ  فقط از یک Impeller  ساخته می شود اما گاهی برای بالا بردن بازده پمپ از دو یا چند Impellerاستفاده می گردد.  پمپی که از دو Impeller  ساخته شده پمپ دو مرحله ای یا  Double Stage Pump، و  پمپی که از چهار Impellerساخته شده پمپ چهار مرحله ای یا  Four Stage Pumpنامیده می شوند.   Impellerها می توانند بصورت موازی یا سری درون پمپ قرار گیرند. در حالت موازی جریان به دو قسمت مساوی  تقسیم شده و هر قسمت  از یک  Impellerعبور می کند . از حالت موازی در  شرایطی که به دبی بالا نیاز  است استفاده می گردد. در حالت سری جریان آب به ترتیب از Impellerهای پمپ عبور کرده و در هر مرحله فشار افزایش می یابد. از حالت سری برای تأمین فشار های بالاتر استفاده می گردد.

 

 

برندهای بوستر پمپ ،پمپ آب


بوستر پمپبوستر پمپ آتشنشانیپمپ آببوستر پمپ آبرسانیبوستر پمپ