بوستر پمپ ،پمپ آب

بوستر پمپ ،پمپ آب

بوستر پمپ آبپمپ آببوستر پمپبوستر پمپ آبرسانیبوستر پمپ

پمپ آب

 پمپ آب
اجزاي اصلي مشترك پمپ آب دور ثابت و دور متغير عبارتند از: مجموعه الكتروپمپ ها، بخش مكش، بخش دهش و شاسي اصلي. ساير اجزاي اصلي پمپ آب  دور ثابت را تابلوي كنترل و فرمان دور ثابت، منبع ديافراگمي و پرشر سوئيچ هاي حداقل و حداكثر فشار تشكيل مي دهند و اجزاي مشابه در پمپ آب دور متغير عبارتند از: تابلوي كنترل و فرمان دور متغير و پرشر ترانسميتر

الكتروپمپ هاي يك پمپ آب كه به صورت موازي روي يك شاسي اصلي در كنار يكديگر قرار دارند، مجموعه الكتروپمپ هاي يك پمپ آب را تشكيل مي دهند.
 

 

برندهای بوستر پمپ ،پمپ آب


بوستر پمپبوستر پمپ آتشنشانیپمپ آببوستر پمپ آبرسانیبوستر پمپ